صفحه اصلی اخبار خمیردندان 44 میلیون دندان پوسیده !! یک آمار باورنکردنی از کمبود بهداشت دهان و دندان در بین ایرانیان

44 میلیون دندان پوسیده !! یک آمار باورنکردنی از کمبود بهداشت دهان و دندان در بین ایرانیان

44 میلیون دندان پوسیده !! یک آمار باورنکردنی از کمبود بهداشت دهان و دندان در بین ایرانیان با وجود مطرح شدن گاه و بیگاه طرح های ارتقای سلامت دهان و دندان، وضعیت سلامت دهان و دندان مردم
ایران،همچنان بحرانی و اسفناک باقی مانده است و سهم هر ایرانی از این وضعیت، 21 دندان کشیده یا پوسیده و
یا قبلاً پر شده میباشد.
در کنار این آمارها، آمار تاسف برانگیز 4 میلیونی دندان هایی که بخاطر تاخیر در درمان و یا هزینه های گزاف
دندانپزشکی در مراکز دولتی و خصوصی، کشیده میشوند، نمایانگر بی توجهی به مسئله سلامت دهان و دندان و
عدم پیشگیری و کنترل بیماری های دهان و دندان است.
شاخص DMFT میانگین دندانهای پوسیده، کشیده شده در اثر پوسیدگی و پرشده در بین کودکان زیر 21 سال
یکی از ملاکهای توجه و عدالت در سلامت و از نشانههای توسعهیافتگی یک جامعه است . در کشور ما حتی
کودکان پنج ساله ایرانی حداقل پنج دندان شیری پوسیده، کشیده شده یا ترمیم شده دارند. همین مسئله هم موجب
شده تا بنا به تأکید باقر شهنیزاده، رئیس انجمن دندانپزشکان عمومی ایران، سن بیدندانی در ایران پایین بیاید .
چندین سال زمان برای ترمیم دندانهای پوسیده پیش بینی میشود؟
آمار « : رئیس انجمن دندانپزشکان عمومی میگوید DMFT یعنی نسبت دندان های پوسیده، کشیده یا پرشده ایرانیان
نسبت به 1۲ سال قبل سه برابر شده است. وی با اشاره به این نکته که پوسیدگی دندان در افراد کمدرآمد بیشتر و
دندانهای پر شده در افراد با درآمد بالاتر بیشتر است، میافزاید: افراد زیرخط فقر، چون توانایی پرداخت هزینههای
دندانپزشکی را ندارند، دندانهای با پوسیدگی شدید یا دندانهای کشیده شده بیشتری دارند.
سیدجلالپورهاشمی، عضو کمیته سلامت دهان انجمن دندانپزشکان عمومی ایران با اشاره به آمار رسمی 1۲۲ میلیون
دندان پوسیده در دهان ایرانیان و آمار غیررسمی 4۲۲ میلیونی دندانهای پوسیده میافزاید: اگر همه دندانپزشکان
کشور هم بسیج شوند، باز هم چندین سال طول میکشد که فقط دندانهای خراب را ترمیم کنند، بنابراین غیرممکن
است که از این راه به نتیجه برسیم چرا که تنها راه آن، پیشگیری است .
دندانپزشکانی که آموزش نمیدهند.
هر چند در اکثر مواقع، مقصر اصلی درباره فقدان فرهنگ پیشگیری، اغلب افراد و خانوادهها بیان میشود، اما در این
میان نمیتوان از نقش دندانپزشکان به عنوان متولیان سلامت دهان و دندان در شکلگیری آمار 4۲۲ میلیونی
دندانهای پوسیده مردم ایران به آسانی عبور کرد. دندانپزشکانی که تنها بخشی از وظایفشان را انجام میدهند که ما
به ازای مادی دارد و به آموزش و توصیههای پیشگیرانه به بیمارانشان توجهی ندارند. پور هاشمی استاد دانشگاه علوم
پزشکی تهران با اشاره به مطالعهای بر روی ۰۲۲ دندانپزشک عمومی در شهر تهران میگوید: از این پزشکان سؤال
شد چند دقیقه از وقت خود را صرف آموزش پیشگیری میکنید که تنها 1۲ درصد از آنها گفتند، گاهی چند
جملهای با بیماران خود از پیشگیری صحبت میکنند.
برنامه ملی دندانپزشک خانواده چه زمانی پیاده خواهد شد؟
سرنوشت سلامت و بهداشت دهان و دندان چه خواهد شد؟ آیا قرار است همچنان شاخصهای بهداشتی در این
زمینه با افت رو به رو شود؟جناب آقای سعیدی نمکی، وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی در پیامش به مناسبت
روز دندانپزشک با تأکید بر نقش دندانپزشک خانواده به عنوان ضرروتی مهم گفته است: انتظار میرود در آینده
نزدیک با برنامهریزی دقیق و مشارکت همه جانبه همکاران دندانپزشک و مسئولان بهداشت کشور بتوانیم در تنظیم
برنامه ملی دندانپزشکی خانواده گامهای مؤثری برداریم. با این وجود باید دید آیا برنامه ملی دندانپزشک خانواده در
دوران مدیریت جناب آقای نمکی به ثمر میرسد یا به سرنوشت پزشک خانواده و طرح تحول سلامت دهان و
دندان دچار خواهد شد.