صفحه اصلی مقالات تخصصی قبل از مسواک کردن باید بدانید که...

قبل از مسواک کردن باید بدانید که...

قبل از مسواک کردن باید بدانید که... 1. قبل از استفاده از مسواک از تميز بودن آن مطمئن شويد.
2. دندان عقل را با دقت بيش تري مسواک کنيد. چون اين دندان ها زودتر فاسد مي شوند.
3. هنگام مسواک زدن فکرتان را روي همين کار متمرکز کنيد تا نتيجه بهتري بگيريد.
4. مدت مسواک زدن صحيح 5 الي 10 دقيقه است. هنگام مسواک زدن، ساعت را فراموش نکنيد.
5. مسواک را محکم نگيريد. بگذاريد آزادانه در دست حرکت کند.
6. حداقل دو بار در روز دندان ها را مسواک کنيد.
7. هر سه ماه يک بار مسواک خود را عوض کنيد. البته اگر مسواک شما زودتر ساييده شده است، به محض ساييده شدن پرزها، آن را عوض کنيد.
8. بلافاصله بعد از خوردن نوشيدني هاي اسيدي مثل نوشابه، آب پرتقال و ... مسواک نزنيد. چون اسيد اين نوشيدني ها ميناي دندان را ضعيف مي کند و مسواک زدن باعث فرسايش آن مي شود. حداقل نيم ساعت بعد از نوشيدن صبر کنيد تا مواد معدني از دست رفته دوباره جذب مينا شود.